Kallelse Årsmöte 20 jan 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Föreningen Stockholms Kendo Allians till föreningens årsmöte 2024.

Tid: Lördag den 20 januari 2024 kl 18:00

Plats för fysisk möte: Ahrbom & Partner, Skeppsbron 44, 2 tr

Google Meet: https://meet.google.com/yuf-oaur-ucr

Anmäl ert deltagande till Årsstämman senast 13 jan: https://forms.gle/bkk5bcSFvumpyagW9 

För att få rösta på årsmötet krävs att du är medlem i föreningen, dvs har betalat medlemsavgiften om 400kr för 2024 samt att du fyller minst 12 år under mötesåret.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen inkomna senast den 31 december 2023 (skickas till styrelse@fska.se).

Handlingar till årsmötet hittar ni  här, dokumenten uppdateras allteftersom. 

För allmänna frågor vänligen kontakta ordforande@fska.se.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän (2 st) tillika rösträknare
 5. Fastställande av om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av verksamhetsplan
 13. Fastställande av föreningens budget
 14. Val av förtroendeposter 
  1. Kassör väljs för en period om 2 år.
  2. Fyllnadsval, en styrelseledamot (kendo) väljs för en period om 1 år (fyllnadsval)
  3. Två styrelseledamöter (iaido och jodo) väljs för en period om 2 år
  4. Två revisorer väljs för en period av 1 år
  5. Två valberedare väljs för en period av 1 år
 15. Behandling av inlämnade förslag/motioner till/från styrelsen
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande