Kallelse till Årsmöte 2020 på Kinamuren

Anmälan till mötet görs här senast den 13/1 2020: https://forms.gle/L5z1QhYto7nSKiwu5
Härmed kallas alla medlemmar i Föreningen Stockholms Kendo Allians till föreningens årsmöte 2020.
Tid: Lördag den 18 januari 2020 kl 18:00, Plats: Restaurang Kinamuren, Odengatan 70, Stockholm
För att få rösta på årsmötet krävs att du är medlem i föreningen, dvs har betalat medlemsavgiften om 400 kr samt att medlemmen fyller minst 12 år under mötesåret.
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen inkomna senast den 18 december (skicka till styrelse@fska.se).
Direkt efter mötet äter vi buffé på plats.
Föreningens styrelseledamöter och tränare bjuds på middagen men du behöver fortfarande anmäla dig till middagen om du kommer.
För allmänna frågor vänd dig till ordförande Sida Yin på ordforande@fska.se.
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän (2 st) tillika rösträknare
5. Fastställande av om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av föreningens budget
14. Val av förtroendeposter
a. Kassör väljs för en period om 2 år..
b. Två styrelseledamöter (iaido och jodo) väljs för en period om 2 år
c. Två revisorer väljs för en period av 1 år
d. Två valberedare väljs för en period av 1 år
15. Behandling av inlämnade förslag/motioner till/från styrelsen
16. Övriga frågor
a. Stockholm Kendo Open
17. Mötets avslutande
Väl mött önskar Styrelsen!